Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMFA01010009 Pelargonic acid nonanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Straight chain fatty acids [FA0101] 158.13 C9H18O2
LMFA01020152 2-isopropyl-hexanoic acid 2-isopropyl-hexanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020088 2-methyl-octanoic acid 2-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020153 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020243 3-methyl-octanoic acid 3-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020244 4-methyl-octanoic acid 4-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020245 5-methyl-octanoic acid 5-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020270 6S-methyl-octanoic acid 6S-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020345 7:0(6Me,6Me) 6,6-dimethyl-hexanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020002 Anteisononanoic acid 6-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2
LMFA01020003 Isononanoic acid 7-methyl-octanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 158.13 C9H18O2