Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMFA01010024 Lignoceric acid Tetracosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Straight chain fatty acids [FA0101] 368.37 C24H48O2
LMFA01020232 21-methyl-tricosanoic acid 21-methyl-tricosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2
LMFA01020021 22-methyl-tricosanoic acid 22-methyl-tricosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2
LMFA01020229 2,4-dimethyl-docosanoic acid 2,4-dimethyl-docosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2
LMFA01020231 3,15-dimethyl-docosanoic acid 3,15-dimethyl-docosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2
LMFA01020308 Mycocerosic acid (C24) 2R,4R-dimethyl-docosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2
LMFA01020293 Mycosanoic acid (C24) 2S,4S-dimethyl-docosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Branched fatty acids [FA0102] 368.37 C24H48O2