Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main class Sub class Mass Formula
LMFA01050437 11-Hydroxy-9-tridecenoic acid 11-Hydroxy-9E-tridecenoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Hydroxy fatty acids [FA0105] 228.17 C13H24O3
LMFA01060042 10-keto tridecanoic acid 10-oxo-tridecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 228.17 C13H24O3
LMFA01060043 12-keto tridecanoic acid 12-oxo-tridecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 228.17 C13H24O3
LMFA01060041 2-keto tridecanoic acid 2-oxo-tridecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 228.17 C13H24O3
LMFA01060097 3-oxo-tridecanoic acid 3-oxo-tridecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Oxo fatty acids [FA0106] 228.17 C13H24O3
LMFA01080012 7-methoxy-dodec-4-enoic acid 7-methoxy-4E-dodecenoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methoxy fatty acids [FA0108] 228.17 C13H24O3
LMFA01080033 7(S)-methoxy-dodedec-4E-enoic acid 7(S)-methoxy-dodedec-4E-enoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methoxy fatty acids [FA0108] 228.17 C13H24O3
LMFA07040044 6-hydroxy-4-tridecanolide 6-hydroxy-4-tridecanolide Fatty esters [FA07] Lactones [FA0704] 228.17 C13H24O3
LMFA07040177 YT02-A 4,10-dihydroxy-10-methyldodecan-4-olide Fatty esters [FA07] Lactones [FA0704] 228.17 C13H24O3