Structure Database (LMSD)

LM_ID Common Name Systematic Name Main Class Sub Class Mass Formula
LMFA01010020 Arachidic acid Eicosanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Straight chain fatty acids [FA0101] 312.30 C20H40O2
LMFA01020423 12,17-dimethyl-octadecanoic acid 12,17-dimethyloctadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020220 17-methyl-nonadecanoic acid 17-methyl-nonadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020342 19:0(11Me) 11-methyl-nonadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020415 2,11-dimethylstearic acid 2,11-dimethyloctadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020048 2,14-dimethyl-octadecanoic acid 2,14-dimethyl-octadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020049 4,14-dimethyl-octadecanoic acid 4,14-dimethyl-octadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020051 4,16-dimethyl-octadecanoic acid 4,16-dimethyl-octadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020050 6,14-dimethyl-octadecanoic acid 6,14-dimethyl-octadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020052 6,16-dimethyl-octadecanoic acid 6,16-dimethyl-octadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
LMFA01020017 Isoarachidic acid 18-methyl-nonadecanoic acid Fatty Acids and Conjugates [FA01] Methyl branched fatty acids [FA0102] 312.30 C20H40O2
Total of 11 Records

Download LMSD record summary for FA 20:0